تماس با ما

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

آدرس: تهران خیابان ایرانشهر - نبش خیابان شاداب

کد پستی: 1583746911

شماره نمابر: 021-88813112

ردیفنام منطقهکد منطقهشماره فکس شماره کشیک
1آبادان0615326392 53263057
2آذربايجانشرقي(تبريز)0413444445434442825
3آذربايجانغربي(اروميه)0443346777133441029
4اردبيل0453335682733356830
5اراك (مركزي)0863367744333493311
6ايلام0843222802032228474
7اصفهان0313624447736243581
8اهواز0613444806834442089
9بوشهر 0773333027133330272-3
10تهران 0217750681877603055
11تربت حيدريه0515231804052318030
12چابهار0543533998235339986
13چهارمحال وبختياري(شهركرد)0383333160833331666
14چالوس 0115225690052256901
15خراسان شمالي (بجنورد)0582313780 32313782
16خراسان جنوبي(بيرجند)0563221186532210035
17خراسان رضوي(مشهد)0513763070837633023
18زنجان 0243333808433327007
19زاهدان0543343042233413513
20ساري0113328344133283446
21سبزوار0514421690444217500
22شاهرود0233233757232333186
23فارس0713228935032284450
24قزوين 0283355087833570771-3
25قم0253661501036620933
26كرمانشاه0838355911 331497999
27كردستان0873328888033244480-33235455
28كرج(البرز)0263254251132542512
29كرمان 0343253119432532289
30كهگيلويه وبويراحمد(ياسوج)0743333412233334121
31گيلان0137225062 32115062
32گلستان0173243151132424202
33لرستان0663331070833305001
34مياندوآب0444545865345358652
35هرمزگان0763351331133513146
36همدان0813826808538265078
37يزد035362332573836233045-6